Troms og Finnmark fylkeskommune

Detaljerte transportdata

Kan du utvikle en automatisert løsning som kan skille ulike typer vogntog, busser, bobiler, campingvogner, gående og syklende på fylkesveier i Troms og Finnmark?

MER OM BEHOVET

Troms og Finnmark fylkeskommune har et behov for å kunne kartlegge eksempelvis ulike næringstransporter på trekkvogner (kasse, sylinder og åpen), skille mellom buss, bil med campingvogn og lignende, samt gående og syklende. I dag brukes induktive sløyfer og radarutstyr, det hentes ut registrerte data fra fergerutene og det er en rekke kameraer plassert langs veinettet. Dette registrerer data på kjøretøylengde, fart og antall, uten noen form for kjøretøyregistrering eller -klassifisering. Trafikkregistreringene kan manuelt kombineres med andre datakilder, fra for eksempel grensepasseringer, transportdata fra fiskenæringen, intervjuer med transportnæringene og lignende.

Det er imidlertid en meget tidkrevende prosess å få sammenstilt tilgjengelig informasjon til enhetlige data. Alene blir disse digitale registreringene for overfladiske til å gi et samlet og systematisert bilde over transportstrømmene på veiene.

Slike data brukes i forbindelse med for eksempel veiplanlegging, næringsutviklingsarbeid, utarbeidelse av transportplaner, næringstransportundersøkelser med mer. Dette er for å optimalisere samferdselsmidlene og kanalisere de der behovet er størst. Et mer detaljert situasjonsbilde som virkemiddel vil gi grunnlag for å kunne planlegge og prioritere tiltak rettet mot regularitet, fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Markedsmuligheten

Vi mener at en slik løsning har et stort kommersielt potensial fordi:

 • En løsning som dekker basisbehovet for bedre transportdata som etterspørres finnes ikke i markedet i dag, verken i Norge eller internasjonalt.
 • Behovet for transportdata er relevant for både statlige, regionale veieiere og andre interessenter i Norge og naboland, med flere.
 • Målet er en løsningen kan utvikles til en kommersiell tjeneste eller produkt som kan brukes av andre med tilsvarende behov.  

Prosjektløp

Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

This image has an empty alt attribute

Viktige datoer

 • 4. mai - Konkurransen kunngjøres
 • 19. mai, kl. 10 30- Digitalt informasjonsmøte: "Hvordan utarbeide en god idéskisse" (PPT: under "Dokumenter til konkurransen". Ta kontakt for å få tilsendt opptak av møtet.)
 • 1. juni kl. 12 00 - Frist for å levere idéskisser
 • Uke 23 - Intervjuer med de inntil 6 beste idéskissene
 • 9. juni - Oppstart fasen "Utforske alternativer" (varighet 3 uker)
 • 8. august - Oppstart fasen "Utvikle løsningen" (varighet 15 uker)
 • Uke 46 - Utvikling ferdigstilt

Tilgjengelige ressurser underveis i prosjektet

 • Prosjektleder og prosjektteam fra Troms og Finnmark fylkeskommune.
 • Prosjektleder og startup-koordinator fra StartOff-teamet.

Dokumenter til konkurransen

Hvordan delta?

Fristen har utløpt

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med en systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandører underveis, og relativt rask gjennomføring.

Spørsmål? Ta kontakt!

Magne Hareide
Prosjektleder
magne.hareide@dfo.no

Ingrid Gjerdevik
Startup-rådgiver
ingrid.gjerdevik@dfo.no