Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen, RIIK

Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen

Hva utgjør klimabelastningen av det faktiske innkjøpet som gjøres i innkjøpssamarbeidet Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen? Og for hvilke innkjøpskategorier/avtaler er det størst potensial å innføre tiltak for å redusere klimabelastningen? RIIK har behov for en løsning som gir oversikten og kan danne kunnskapsgrunnlaget.

De 7 kommunene og 6 interkommunale selskapene som inngår i RIIK har vedtatt både en anskaffelsesstrategi og en klima- og miljøstrategi for de årlig vel 1,2 milliarder kronene som går til innkjøp. Å stimulere /stille krav til bærekraft og utslipp i egne innkjøp er et viktig tiltak.

Imidlertid har RIIK per i dag ikke noen oversikt over klimabelastningen av innkjøpene. Konsekvensen av at de ikke har noen løsning for dette behovet, er at kommunene og de interkommunale selskapene ikke får nødvendig innsikt til å oppfylle strategier og mål innenfor klima og miljø. Med en slik oversikt vil RIIK ha det kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å prioritere hvilke innkjøpskategorier/avtaler der det er størst potensial i å innføre tiltak for å redusere klimabelastningen.

Gjennom en StartOff-konkurranse har RIIK valgt Variable AS som leverandør for å utvikle en løsning til sitt behov.

Mer om behovet

RIIK har behov for en løsning som innhenter eller mottar data fra ulike datakilder med informasjon om innkjøpte varer og tjenester. Løsningen skal omfatte alle innkjøp fra samtlige av de virksomhetene som er en del av RIIK

Løsningen må behandle dataene og synliggjøre forbruk (i kr.) og klimabelastning (i CO2). Funnene skal kunne sorteres og filtreres på variabler.

Mer om behovet står beskrevet i Behovsbeskrivelsen som er et vedlegg til konkurransedokumentene.

Mer om RIIK

7 kommuner og 6 interkommunale selskaper i Kongsvingerregionen har etablert et formelt innkjøpssamarbeid, Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK), som blant annet har i oppgave å inngå felles avtaler, bistå ved enkeltanskaffelser (investeringsprosjekt) og utarbeide felles innkjøpsrutiner og maler. Kommunene og selskapene som inngår i samarbeidet anskaffer årlig for omkring 1,1 – 1,2 milliarder kroner medregnet investeringer.

Markedsmuligheten

En god løsning for å dekke RIIKs behov, som måler klimapåvirkning av offentlige innkjøp i Kongsvingerregionen, vil bli kjent også for andre kommuner som har tilsvarende behov. For at offentlige oppdragsgivere skal kunne stille effektive krav til mer klima- og miljøvennlige løsninger, trenger de oversikter og faktagrunnlag basert på relevant og god data om sine innkjøp. En løsning vil derfor ha gode muligheter for mange kunder i offentlig sektor.  

Prosjektløp

RIIK og leverandøren Variable AS er i gang med utviklingsfasen. Prosjektet skal være avsluttet i uke 8 i 2022.

Dokumenter til konkurransen

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis.