Offentlige virksomheter kan foreslå behov for StartOff-prosjekter

StartOff er et nytt rammeverk for anskaffelser tilpasset startups som leverandører. Dere som oppdragsgiver får hjelp til en definert prosess og kan erfare utvikling av nye løsninger i samarbeid med startups.

StartOff tar løpende imot forslag fra offentlige virksomheter om problemstillinger og behov som de ønsker løst gjennom rammeverket. Følg lenken lenger ned på siden for malen for å beskrive og sende inn ditt forslag.

5 grunner til å jobbe med startups

1 - Bedre løsninger

Startups ligger gjerne helt i front av utviklingen innenfor sitt domene. I samarbeid med startups som leverandører kan dere skape innovative løsninger for å dekke din virksomhets behov.

5 grunner til å jobbe med startups

2 - Raskere utvikling

Startups er vant til å jobbe med knappe ressurser, og i de avgrensede StartOff-prosjektene kan dere få utviklet en minimumsløsning (MVP) på bare 15 uker.

5 grunner til å jobbe med startups

3 - Større besparelser og mer skalering

Innovative løsninger som enkelt lar seg skalere gir besparelser for det offentlige. Startups bruker ofte teknologi som en driver for skalerbare løsninger, noe som StartOff bidrar til å ta ut potensialet i.

5 grunner til å jobbe med startups

4 - Jobb med de fremste innovatørene

Gjennom et StartOff-prosjekt får dere anledning til å bli bedre kjent med og jobbe tett med noen av de fremste innovatørene som finnes.

5 grunner til å jobbe med startups

5 - Nye former for samarbeid

I en verden i rask endring trenger vi i det offentlige å tilegne oss nye måter å løse oppgavene våre på. Gjennom et samarbeid med en startup kan du erfare metodikk for smidig utvikling, tidlig utprøving og innta læringer inn i en neste runde for tilpasning, for å komme frem til nye løsninger.

Slik foregår prosessen

 

Identifisere behov
3 uker
Forberede konkurranse

Identifisert behov bearbeides med støtte fra StartOff. Behovet kunngjøres på Doffin. StartOff markedsfører konkurransen målrettet mot oppstartsmiljøer.

Konkurranse kunngjøres!
4 uker
Tilbuds- periode

Fra konkurransen kunngjøres har startup-selskapene ca 4 uker på seg til å levere en idéskisse. I denne perioden skal både oppdragsgiver og StartOff-teamet være tilgjengelige for spørsmål.

Evaluere idéskisser
3 uker
Evaluering og utvelgelse

Idéskisser evalueres. De 3 beste får videreutvikle løsningsforslaget sitt over en periode på 3 uker. Løsningsforslaget pitches og 1 vinner kåres. Vinneren går videre til fasen for utvikling av MVP.

Starte utvikling
15 uker
MVP-utvikling

Leverandøren utvikler MVP-løsning, over en periode på 15 uker. Som oppdragsgiver samarbeider dere med leverandøren underveis. Som oppdragsgiver deltar dere på workshop om hvordan jobbe med startups.

Demonstrere løsning
Veien videre

Etter at MVP'en er demonstrert vil dere som oppdragsgiver sammen med StartOff i en workshop utforske mulighetene for en videreføring  (innkjøp) av løsningen. StartOff-prosessen avsluttes med arrangementet Demodagen, der dere presentere behovet og utviklet løsning sammen med leverandøren, for et bredt publikum.

 

 

Dette bør du som oppdragsgiver vite

Utgangspunktet for prosjekter i StartOff er en problemstilling eller behov som den offentlige virksomheten søker å få løst. StartOff-teamet er med som prosessveileder gjennom hele gjennomføringen, og alle spørsmål knyttet til anskaffelser og budsjett er avklart på forhånd. Problemstillinger som egner seg til StartOff-prosjekter har gjerne følgende kjennetegn:

  • Kan avgrenses fra andre prosesser/systemer i den offentlige virksomheten
  • Har en tydelig eier internt, samt god forankring
  • Det finnes idéer om en løsning i markedet
  • Oppdragsgiver er åpen for helt nye løsninger
  • En tenkt løsning har et tydelig potensiale for skalering til andre offentlige aktører
  • Omfang og størrelse som lar seg løse innenfor StartOff-rammene

Start utfyllingen av prosjektskisse ved å klikke på knappen nedenfor. Skjemaet kan lagres underveis hvis du ikke har all informasjonen klar. Du kan også ta kontakt med oss i StartOff for en prat om hvilke behov som passer, eller for spørsmål knyttet til skjemaet.

 

Her kan du sende inn ditt prosjektforslag!

Er du usikker på hvordan fylle ut skjemaet? Vi hjelper deg gjerne!
Kontakt oss

 

 

 

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan levere inn behovsskisse?

Alle offentlige aktører (direktorater, etater, offentlig eide selskaper, og alle andre underlagt anskaffelsesregelverket). Er du i tvil om StartOff er relevant for din virksomhet; kontakt oss!

Hva er StartOff?

StartOff er et nytt verktøy for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser, dvs. prosessen er tilpasset startups som leverandører (leverandørene får betalt underveis, det er lite byråkrati, raskere og mindre prosjekter). Som oppdragsgiver får den offentlige virksomheten støtte til forberedelse og gjennomføring av konkurransen og i fasen for å utvikle ny løsning i samarbeid med den valgte leverandøren.  

Hva slags støtte vil vi få før, under og etter et StartOff-prosjekt?

StartOff-teamet gir støtte i forberedelsene av konkurransen ( utforme behovsbeskrivelse og konkurransegrunnlag), markedsføre konkurransen mot relevante startups og å gjennomføre konkurransen. Når valg av leverandør er gjort, fasiliterer StartOff-teamet gjennomføringen av utviklingsfasen. Som en del av støtten inngår også forberedelser for å ta vellykkede resultater videre, etter endt StartOff-prosjekt. 

 

Hvor mye tid vil et StartOff-prosjekt kreve av oss?

Et StartOff-prosjekt vil kreve en del tid av dere som oppdragsgiver. Tidsbruken varierer over de ulike fasene av prosjektprosessen. Eksempelvis vil det kreve en del tid å evaluere innkomne idéskisser, mens det vil innebære noe mindre tid i andre faser. Som oppdragsgiver vil det kreve at dere setter av tid i fasen der leverandøren utvikler MVP.

Hvordan finansieres et StartOff-prosjekt?

Per i dag må de offentlige virksomhetene som oppdragsgiver finansiere sitt StartOff-prosjekt. StartOff jobber for å finne andre finansieringsløsninger.

Hva skjer hvis noe går skeis i prosjektet?

Prosjektene støttes av StartOffs FoU-avtale, som har bestemmelser for å håndtere forhold som kan betegnes som å gå skeis. StartOff-teamet vil også i stor grad støtte prosjektene og så langt det er mulig legge til rette for at prosjektene gjennomføres på en god måte.

Hvordan behandles IP (immaterielle rettigheter) i et StartOff-prosjekt?

Leverandøren beholder alle materielle og immaterielle rettigheter til resultater som utvikles i prosjektene. Den offentlige virksomheten som oppdragsgiver får en vederlagsfri og ikke-eksklusiv utvidet disposisjonsrett til det som frembringes. Disposisjonsretten omfatter rett til å bruke, kopiere, modifisere og videreutvikle minimumsproduktet, enten selv eller ved hjelp av tredjepart. Mer detaljer om dette er beskrevet i StartOffs FoU-avtale.

Kan vi gå sammen med andre aktører om et problem eller behov?

Et prosjekt i StartOff har én offentlige virksomhet som oppdragsgiver og kontraktspart med én leverandør. Dersom det er andre offentlige (eller private) aktører med samme behov, kan de delta på Demodagen og høre om resultatet. Avhengig av hva resultatet er, kan de være oppdragsgiver for ny utvikling eller ev. kjøp av løsningen. 

Hva menes med en MVP (minimumsløsning)?

Forkortelsen MVP står for minimum viable product, og betegner den versjonen av et nytt produkt som gjør at et team kan innhente mest mulig validert læring om kunder med minst mulig anstrengelse. Her kan kunder bety de som skal bruke løsningen.

Fasen til utvikling i StartOffs gjennomføringsmodell er 15 uker, dermed antas det at løsningen kan utvikles til et MVP-nivå, men at det ikke er tilstrekkelig tid til en helt ferdig løsning. 

Hvem står bak StartOff?

StartOff driftes av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonalt program for leverandørutvikling

Meld deg på nyhetsbrev