Kristiansand Parkvesen

Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

Kystområdene med strandsone, øyer, holmer og sjøarealer er en viktig del av Kristiansand kommunens identitet og har stor betydning for rekreasjon og båtutfart. Bruken og utfarten fører i perioder til mye søppel i områdene. Parkvesenet ønsker å se på nye muligheter for håndtering av avfallet fra brukere i skjærgården.

Bli kjent med Parkvesenet i Kristiansand og deres behov.

Båtfolket må kunne avhende sitt avfall fra båt - på en enkel og brukervennlig måte. Hovedmålet vil derfor være å se på hvordan avfall fra «båtturister» i friområder kan samles inn på en bedre måte enn dagens løsning.

Eksisterende søppeldunker plassert på land blir ofte fylt opp raskere enn forventet, særlig på dager med fint vær. Det gir utfordringer med overfylte dunker, søppel som settes utenfor dunkene, generende lukt og fugler og dyr som sprer søppelet utover i naturen og i sjøen.

Nå er Parkvesenet i gang med et utviklingsprosjekt i samarbeid med leverandøren Clean Sea Solutions om en ny løsning som forbedrer tilbudet til de som skal kaste søppelet sitt og effektiviser innhentingen av avfallet.

Mer om behovet

Tilgjengelighet som gjør det enklest mulig å kvitte seg med avfallet fra båt, samt en tømmingsfrekvens best mulig tilpasset når det trengs, er to av de viktigste effektene vi ønsker å oppnå. Det vil bidra til at vi unngår problematikk med generende lukt og at søppel blir spredt ut pga. fugler og dyr.

Mer om behovet står beskrevet i Behovsbeskrivelsen som er et vedlegg til konkurransedokumentene.

Om Kristiansand parkvesen

Parkvesenet i Kristiansand kommune forvalter og drifter kommunens skjærgård og friluftsområder. Kommunen har en kystlinje på 300 km, flere fjorder og over 3000 øyer, samt holmer og skjær. Kystområdene med strandsone, øyer, holmer og sjøarealer er en viktig del av kommunens identitet og har stor betydning for rekreasjon og båtutfart.

Markedsmuligheten

Klarer vi å lage god løsning for håndtering av avfall i skjærgården, vil andre kystkommuner for få høre om det. Parkvesenet skjærgårdstjeneste i Kristiansand har et godt samarbeid med Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn og resten av Skjærgårdstjenesten i hele Sør-Norge. Vi har årlige samlinger der renovasjon og avfallsløsninger blir diskutert og vurdert. En effektiv og smart løsning vil være attraktiv for flere kommuner og friluftsråd i landsdelen vår.

I tillegg til tett samarbeid med Kristiansand Parkvesen gjennom hele prosjektet, så vil leverandørene få tilbud om støtte fra StartOff til videre skalering i offentlig sektor.

Prosjektløp

Prosjektet er i gang med fasen Utvikle løsning som skal resultere i en MVP. Etter planen vil denne bli testet ut våren 2022.

Prosjektet startet med at det ble kunngjort en innovasjonskonkurranse i april 2021. Etter vurderingsrunder ble Clean Sea Solutions i juni 2021 valgt som leverandør.

Tilgjengelige ressurser underveis i prosessen

Gjennom hele prosessen vil Kristiansand parkvesen som oppdragsgiver og Clean Sea Solutions som leverandør ha et tett samarbeid. StartOff-teamet støtter underveis og bistår kommunen med å legge til rette for veien videre etter endt utviklingsprosjekt.

Hvordan følge med på prosjektet?

Mer info om prosjektet vil komme etter hvert. Du kan også kontakte StartOff-teamet, Kristiansand parkvesen og Clean Sea Solutions.

Dokumenter fra konkurransen

Om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av innovasjon. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis - se startoff.no

Har du spørsmål til konkurransen eller om StartOff når du oss på startoff@dfo.no